Ofte stillede spørgsmål

SPØRGSMÅL OM GRUPPESØGSMÅLET

Kan man få erstatning uden at være med i gruppesøgsmålet?
Nej. Hvis man ikke går med i gruppesøgsmålet nu, så får man heller ikke erstatning, hvis vi vinder sagen. På grund af forældelse er det heller ikke muligt at gøre yderligere erstatningskrav gældende for dette forhold.

Hvilke aktier er omfattet af gruppesøgsmålet?
I gruppesøgsmålet kan du kun søge erstatning for dit køb af nyudstedte aktier, som du tegnede og betalte i august-september 2010, og som blev børsnoteret den 17. september 2010. Desuden kan du højst søge erstatning for det antal aktier, som du ejede, da Amagerbanken gik konkurs den 6. februar 2011. Hvis du er i tvivl, om dine aktier er omfattet, så læs afsnittet om dokumentation herunder.

Rammerne for gruppesøgsmålet er fastsat af Østre Landsret. Vi har lagt afgørelsen ud på hjemmesiden her.

Hvilken dokumentation skal jeg indsende til gruppesøgsmålet?
OPDATERING 18/9-2015:  I 11. time er det endelig lykkedes at få tilsagn om, at vi må indhente dokumentationen direkte fra Amagerbankens ejerbog. Dog sådan at det vil kræve individuelt samtykke fra hvert enkelt medlem. Det ser derfor ud til, at vil helt vil kunne undvære den dokumentation fra hvert enkelt medlem. Vi arbejder på at afklare, hvordan vi gør det på en praktisk måde. Vi vender snarest tilbage med mere information. Derfor vil du sandsynligvis kunne undgå selv at skulle fremskaffe nedenstående dokumentation:

Indsend din dokumentationen hurtigst muligt og allersenest den 14. september. Derefter har vores advokater 14 dage til at tjekke, at dokumentationen er tilstrækkelig og korrekt, før vi skal sende en endelig liste over gruppemedlemmer til Østre Landsret. Hvis du ikke overholder fristen, så risikerer du, at Østre Landsret ikke vil tillade, at du deltager i gruppesøgsmålet. Derfor er det afgørende, at du læser din e-mail mindst en gang om ugen, indtil din tilmelding, dokumentation og indbetalinger er fuldstændig på plads.

Dokumentationen sendes til vores advokater enten indscannet som PDF-fil per e-mail eller i papirkopi per brev (behold også selv en kopi):

Advokaterne Neméth & Sigetty A/S
Frederiksgade 21, 2.
1265 København K
info@nemeth-sigetty.dk

Du skal indsende BEGGE de følgende to former for dokumentation – A og B:

A) DOKUMENTATION FOR NYTEGNING:
Tegningsafregning/fondsafregning/handelsnota fra banken, brev fra VP Securities (værdipapircentralen) eller anden dokumentation for, at du tegnede nye aktier i Amagerbanken i september 2010.

Følgende to kriterier skal BEGGE være opfyldt:

  1. På dokumentationen skal fremgå, at tegningen blev gennemført senest 17. september 2010.
  2. På dokumentationen skal fremgå, at der er tale om nytegnede aktier i Amagerbanken. For eksempel kan der stå navnet “Amagerbanken A/S MIDL” eller den særlige, midlertidige fondskode for de nyudstedte aktier: 6024297 (nogle steder står der DK0060242972). Der vil også fremgå ord som “emission”, “nytegning”, “tegningskurs” eller “nye aktier”.

Du kan IKKE søge erstatning for køb af gamle Amagerbank-aktier, som på købstidspunktet havde fondskoderne 6003710 eller DK0060037109. (Senere fik alle aktierne denne fondskode.)

Hvis prisen fremgår af din dokumentation, så skal aktierne være tegnet til præcis tegningskurs 3,00 kroner. Du kan IKKE søge erstatning for aktier købt til en anden kurs, for så har du ikke nytegnet aktierne, men købt dem i det almindelige børsmarked.

B) DOKUMENTATION FOR EJERSKAB:
Dokumentation for, at du på konkursdatoen den 6. februar 2011 eller senere fortsat ejede det antal aktier, som du søger erstatning for. Det kan være en årsopgørelse eller depotoversigt fra din daværende eller nuværende bank, en værdipapiroversigt fra Skat, en salgsnota (hvis du senere har solgt aktierne af hensyn til skattefradrag) eller anden dokumentation. (Bemærk, at på det tidspunkt var fondskoden ændret til DK0060037109 – nogle steder står der blot 6003710.)

Vi vil udsende besked om, hvordan du indsender dokumentation. Vi forventer at kunne give én måneds frist til at indsende dokumentationen. På grund af Østre Landsrets tidsfrister er det afgørende at indsende dokumentation i tide.

Hvad med aktier og kapitalbeviser købt på andre tidspunkter?
Hvis du ikke tegnede aktier ved kapitaludvidelsen i august-september 2010, vil du ikke kunne deltage i gruppesøgsmålet. I Foreningen Amagerinvestor har vi gennem en årrække investeret medlemmernes penge i grundige advokatundersøgelser. Vi har på den baggrund valgt at fokusere på denne ene sag, hvor vores advokater vurderer, at der er størst mulighed for succes. Skulle vores kommende retssag afsløre ulovligheder, som kan retsforfølges efterfølgende, og som ikke er faldet for forældelsesfristen, vil vi overveje yderligere søgsmål.

Jeg har købt aktier efter aktieemissionen i august/september 2010 – kan jeg være med i gruppesøgsmålet?
Nej, det kan du desværre ikke i første omgang. Der er et krav, om at gruppemedlemmerne i et gruppesøgsmål skal være meget ensartede, og derfor er gruppesøgsmålet fastsat sådan af Østre Landsret, at det kun er dem, der tegnede aktier under emissionen, der kan være med her. Men vi håber, at der under sagen kommer nye ting frem, så vi kan åbne en ny retssag for eksempelvis aktionærer, der har købt aktier i markedet efter august/september 2010 i tillid til det, der stod i prospektet. Den retssag, der nu går i gang, kan altså bane vejen for dig senere. Derfor opfordrer vi dem, der ikke er med nu, til at støtte op om sagen alligevel ved at donere et beløb. Det kan du gøre på foreningens konto i Nordea: Reg, nr. 2228, kontonr. 0716711722 (kun til donationer – det er vigtigt, at kontingenter betales med indbetalingskoden på fakturaen).

Hvordan tilmelder jeg mig og betaler til gruppesøgsmålet?
Du tilmelder dig her på hjemmesiden senest 15. oktober 2015: https://medlem.amagerinvestor.dk

Det er vigtigt, at du tilmelder dig via hjemmesiden her og betaler i din bank/netbank med den indbetalingskode, som vi sender til dig. Vi kan ikke administrere andre typer af betalinger eller bankoverførsler.

Hvad koster det at være med i gruppesøgsmålet?
Du vil få hjælp til at beregne kontingentet i tilmeldingsformularen.

Du skal regne med mindst 2.000 kroner. Du vil skulle indbetale A) den ene halvdel som et kontingent på mindst 1.000 kroner til Foreningen Amagerinvestor og B) den anden halvdel til Østre Landsret som sikkerhed for modpartens sagsomkostninger. Beløbet vil afhænge af, hvor mange nyudstedte aktier du købte ved Amagerbankens kapitaludvidelse i september 2010:

Kontingent til Foreningen Amagerinvestor:
200 kroner for hver 3.000 styk aktier (som du tegnede i forbindelse med aktieemissionen i 2010 og stadig ejede ved konkursen), dog mindst 1.000 kroner. Tilmeldingssystemet hjælper dig med at regne ud, hvor meget du skal betale. Du skal betale i din bank/netbank med den indbetalingskode, som du modtager per mail inden for et kvarter efter din tilmelding.

Kontingentindbetalingerne til Foreningen Amagerinvestor skal finansiere, at foreningen 1) kan stille 250.000 kroner som sikkerhed til Østre Landsret senest 1. juni 2015 – hvilket er sket, 2) kan administrere sagen og 3) kan engagere juridisk rådgivning til sagen. Hvis vi ikke bliver nok medlemmer til at betale vores egne omkostninger, kan det eventuelt senere blive nødvendigt at opkræve yderligere kontingent. Man vil når som helst kunne træde ud af sagen uden yderligere omkostninger end det, man allerede har betalt til foreningen og Østre Landsret.

Nye medlemmer er også velkomne mod betaling af et tilmeldingsgebyr på 500 kroner og medlemskontingent som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling.

Sikkerhedsstillelse til Østre Landsret:
200 kroner for hver 3.000 styk aktier (som du købte i forbindelse med aktieemissionen i 2010 og stadig ejede ved konkursen), dog mindst 1.000 kroner. Medlemmer af gruppesøgsmålet vil modtage en faktura på sikkerhedsstillelsen, som betales til Foreningen Amagerinvestor, som derefter indbetaler samlet til Østre Landsret.

Kan vi få fri proces?
Foreningen har efter et langt juridisk tovtrækkeri fået afslag på fri proces til sagens forberedelse. Vi søger nu om fri proces til sagens gennemførelse. Vi kan dog ikke garantere, at det lykkes, eller at myndighederne har truffet afgørelse i sagen, inden hvert enkelt medlem skal indbetale sin individuelle sikkerhedsstillelse til Østre Landsret. Derfor må man regne med at skulle indbetale individuel sikkerhedsstillelse til Østre Landsret senest 23. november 2015 (udsat fra 17. august 2015).

Dækker min indboforsikring/retshjælpsforsikring?
Vi vil få dækket op til 1,125 mio. kr. af advokatomkostningerne i vores gruppesøgsmål af retshjælpsdækningen på medlemmernes indboforsikringer. Medlemmer af gruppesøgsmålet skal ikke foretage sig yderligere. De fleste har oplyst os om jeres forsikringsselskaber. Dette er tilstrækkeligt, for at vi får udbetalt den maksimale dækning fra danske indboforsikringer. Pengene udbetales til vores advokater, efterhånden som der påløber advokatomkostninger. Forsikringsdækningen har ikke indflydelse på kontingentsatser og sikkerhedsstillelse nu – men betyder, at foreningen kan fortsætte sagen i længere tid, før det evt. igen bliver nødvendigt at opkræve kontingent.

Hvilke deadlines gælder for gruppesøgsmålet?
29. april 2015: Foreningens ekstraordinære generalforsamling vedtog enstemmigt at opkræve kontingent, og vi åbnede for tilmeldinger til gruppesøgsmålet.

1. juni 2015: Foreningen Amagerinvestor har indbetalt 250.000 kroner til fælles sikkerhedsstillelse til Østre Landsret.

15. oktober 2015: Foreningen Amagerinvestor skal have modtaget din indmeldelse, hvis foreningen skal forsøge at indhente din dokumentation for dig.

9. november 2015: Gruppesøgsmålet lukker endeligt, og det er ikke længere muligt for flere at komme med i retssagen (den oprindelige frist, 3. august, er udsat af Østre Landsret).

23. november 2015: Sikkerheden for de enkelte gruppemedlemmer skal indbetales til Østre Landsret inden denne dato (den oprindelige frist, 17. august, er udsat af Østre Landsret).

Kan jeg registrere flere CPR-numre eller CVR-numre på samme medlemskab?
Tidligere har Foreningen Amagerinvestor i enkelte situationer noteret mere end én person/juridisk person per medlemskab.

Som Østre Landsret har fastsat sikkerhedsstillelsen i gruppesøgsmålet, bliver det nødvendigt at tegne et medlemskab for hver person (CPR-nummer) og hver juridisk person (CVR-nummer), der i sin tid købte og ejede aktierne. Det bliver desværre ikke muligt at samle familiemedlemmer under samme registrering.

Hvis I tidligere har betalt tilmeldingsgebyr til foreningen for et medlemskab, der dækker flere personer/juridiske personer, så skal I dog ikke betale tilmeldingsgebyr igen for nogen af disse personer/juridiske personer.

Kan jeg registrere flere depoter på samme medlemskab?
Ja. Det gør ingen forskel, om aktierne var placeret på flere forskellige depoter (for eksempel pensionsdepoter), så længe aktierne var registret på samme CPR-nummer eller CVR-nummer, fra du tegnede dem ved aktieemissionen i august/september 2010 og indtil til konkursen 6. februar 2011.

Jeg har arvet nogle aktier, som er omfattet af gruppesøgsmålet – kan jeg være med i gruppesøgsmålet?
Ja, når du har arvet aktierne, så har du også arvet eventuelle krav, som knytter sig dertil. Indmeld dig med dit eget CPR.-nr. og send en mail til sekretariatet@amagerinvestor.dk når du har tilmeldt dig – så noterer vi som bemærkning til din sag, at aktierne er arvet.

Hvad hvis der ikke er opbakning nok til gruppesøgsmålet?
Bestyrelsen er fast besluttet på at samle tilstrækkelig opbakning til at gennemføre sagen, og vi mener bestemt, at det kan lade sig gøre at sikre bred folkelig opbakning og økonomi til, at denne sag må og skal køre. De beløb, som Østre Landsret har fastsat til sikkerhedsstillelse, er meget tæt på Foreningen Amagerinvestors forslag – og dommerne har pure afvist det ”større tocifrede millionbeløb”, som Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet havde forlangt.

Vi vil dog gøre opmærksom på, at hvis der slet ikke er nok opbakning til at gennemføre sagen, så vil man ikke få de indbetalte beløb tilbage, da der er en række omkostninger, som Foreningen Amagerinvestor er nødt til at afholde i de kommende måneder for at sikre sagen og indsamlingen.


SPØRGSMÅL OM E-MAIL/INTERNETADGANG

Kan jeg deltage i gruppesøgsmålet uden e-mail/internet?
Nej, som udgangspunkt har vi desværre ikke ressourcer til at printe og udsende papirbreve. Derfor vil vi normalt kun kommunikere per e-mail og via denne hjemmeside.

Du kan desværre ikke deltage i gruppesøgsmålet uden en e-mail-adresse og adgang til internettet. Vi skal på meget kort tid, billigt og effektivt modtage, arkivere og kontrollere indbetalinger/dokumentation fra et stort antal medlemmer. Det kan vi kun håndtere, hvis al kommunikation foregår ensartet via e-mail og internet.

Husk, at Østre Landsrets tidsfrister er stramme. Derfor er det afgørende, at du læser din e-mail mindst en gang om ugen, indtil din tilmelding, dokumentation og indbetalinger er fuldstændig på plads.

De medlemmer af Foreningen Amagerinvestor, som tidligere har indmeldt sig uden at oplyse e-mail-adresse, vil derfor få et brev om, at det er nu, man skal tilmelde sig gruppesøgsmålet, og at det kræver, at det er nødvendigt med en e-mail-adresse for at kommunikere om sagen videre frem.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har en e-mail-adresse?
Du kan oprette en gratis e-mail-adresse for eksempel via Gmail fra Google: www.gmail.com Vi kan desværre ikke påtage os at hjælpe med dette.

Du kan også aftale med en ven eller et familiemedlem at bruge deres e-mail-adresse.

Men husk, at der kan komme afgørende information til denne e-mail-adresse, som kræver hurtig reaktion. Det er derfor afgørende og dit ansvar, at e-mailen bliver læst mindst en gang om ugen. Foreningen Amagerinvestor kan kun påtage sig ansvar for at sende relevante beskeder til den mailadresse, som du oplyser.

Kan jeg bruge samme e-mail-adresse til flere medlemskaber?
Nej, det er nødvendigt med én e-mail-adresse per medlemskab af hensyn til login på din status-side her på Amagerinvestor.dk. Hvis du skal håndtere flere medlemskaber (eksempelvis på vegne af dine børn eller dit firma), så er det nødvendigt med flere e-mail-adresser (eventuelt et alias eller en mailadresse, som forwarder til din normale mail).


GENERELLE SPØRGSMÅL

Er jeg sikker på at få erstatning, hvis jeg bliver medlem?
Nej, desværre. Foreningen har sat sig for at udvælge en eller flere angrebsvinkler, hvor foreningen og vores advokater vurderer, at der kan være noget at komme efter. Derfor har vi indtil videre valgt at fokusere på gruppesøgsmålet om aktieemissionen i august/september 2010, som vil være en danmarkshistorisk retssag uden fortilfælde – og efter vores mening strengt nødvendig for at få den fulde sandhed frem om Amagerbankens krak. Derfor kan vi heller ikke love noget som helst om sagens udfald. Af samme årsag kan foreningen kun påtage sig et meget begrænset ansvar. Læs mere om foreningens ansvar her.

Er jeg stadig medlem, hvis jeg ikke deltager i gruppesøgsmålet?
Ja. Hvis du tidligere har meldt dig ind i Foreningen Amagerinvestor og betalt tilmeldingsgebyr, så fortsætter du som medlem af foreningen uden kontingent. Efter generalforsamlingen den 29. april 2015 består Foreningen Amagerinvestor af to medlemsgrupper:

1) Medlemmer af gruppesøgsmålet, som skal betale kontingent til foreningen, betale individuel sikkerhedsstillelse til Østre Landsret og indsende dokumentation for deres erstatningskrav.
2) Andre medlemmer og støttemedlemmer, som har betalt tilmeldingsgebyr, men ikke opkræves kontingent.


SPØRGSMÅL OM SKAT

Kan jeg trække mit tab fra i Skat?
Det kan du læse mere om her.

Jeg har solgt mine aktier for 0 kroner eller et symbolsk beløb, så jeg kunne trække tabet fra i skat. Vil jeg så også kunne få erstatning, eller vil erstatningen gå til den, der har købt aktierne?
Det vil i sidste ende være op til en domstol at afgøre. Vi har dog svært ved at forestille os, at en erstatning skulle gå til en anden end den, der reelt har lidt tabet (og ikke til den, der efter konkursen har købt aktierne for 0 kroner eller et symbolsk beløb).

Kan jeg både få skattefradrag og erstatning?
Hvis det lykkes at få erstatning, har vi svært ved at forestille os, at man samtidig skulle kunne bevare sit fulde fradrag. Men hvordan Skat vil håndtere den situation, kan vi desværre ikke påtage os at rådgive dig om. I stedet må vi henvise til Skat.

Seneste indlæg