FORENINGEN AMAGERINVESTOR

NYT – 1/5-19

Foreningen Amagerinvestor er nu endeligt lukket.


NYT – 6/3-19

Læs referatet fra den ekstraordinære generalforsamling i Foreningen Amagerinvestor 10. januar 2019, hvor forslaget om opløsning af foreningen blev vedtaget >>


NYT – 23/01-19

Det retssag om Amagerbankens forlis, der netop er startet i landsretten, er ankesagen som Finansiel Stabilitet anlagde mod bestyrelsen og direktion i Amagerbanken med henblik på at få ledelsen dømt erstatningspligtige i forbindelse med konkursen. Finansiel Stabilitet fik ikke medhold ved retten i Lyngby, og ankede derfor en lille del af sagen – nemlig den, der vedrørte långivning til ejendomskomplekset på Øster Fælled.

Den sag har således intet med den sag, som Foreningen Amagerinvestor anlagde, at gøre. Vores sag drejede sig om, hvorvidt Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet i forbindelse med, at Amagerbanken hentede ny kapital på børsen, havde pligt til at oplyse deres holdning til, hvor sund banken var på det tidspunkt. Vores sag vedrørte dermed slet ikke ledelsen eller Amagerbanken, men udelukkende de to statslige myndigheder.


NYT – 14/12-18

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Efter Østre Landsrets dom i vores sag er foreningens formål udtømt, og bestyrelsen indstiller derfor til, at foreningen opløses.

Der indkaldes på denne baggrund til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 10. januar kl. 18.00 i festsalen på Korsvejens SkoleTårnbyvej 3, 2770 Kastrup.

Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding via dette link – senest 6. januar. (Medlemmer uden adgang til internettet kan tilmelde sig på telefon 45 82 15 91.)


Dagsorden


1.    Valg af dirigent

2.    Orientering og eventuelle spørgsmål vedrørende Østre Landsrets dom

3.    Behandling af bestyrelsens forslag om opløsning af foreningen (beslutning om opløsning kræver 2/3-flertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer). Vores advokat vil være til stede.

4.    Eventuelt

Af vedtægternes §13 fremgår det, at foreningens eventuelle nettoformue ved opløsning skal uddeles til et velgørende formål. Eftersom kassen er tom, er det ikke relevant.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 


Østre Landsrets dom

København den 10. juli 2018

Kære medlemmer af Foreningen AmagerInvestor

I forlængelse af Østre Landsrets dom har vi i bestyrelsen sammen med vores advokater vurderet sagen på ny, og vi har vurderet, om det giver mening at anke sagen til Højesteret.

Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi i bestyrelsen er meget ærgerlige over dommens resultat. Vi mener ikke, at dommen hverken er rigtig eller rimelig. Men vi har efter nøje overvejelser besluttet IKKE at anke sagen.

Baggrunden for denne beslutning er, at vi ikke mener, at det er rimeligt at bede medlemmerne om at skyde flere penge efter sagen.

Dommen fra Østre Landsret er enstemmig, og vi vil ikke kunne få fri proces til en ankesag. En ankesag vil således kræve, at medlemmerne skulle stille yderligere sikkerhed over for Højesteret samt betale yderligere kontingent til at dække foreningens omkostninger, i alt et beløb på ikke under 2,5 millioner kroner.

Det bemærkes i den forbindelse, at vi i bestyrelsen ikke står alene med vores vurdering. Konkursboet efter Amagerbanken, som i Østre Landsret var på vores side i kampen mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet, er kommet frem til samme konklusion, og konkursboet agter således heller ikke at anke sagen til Højesteret.

Der vil som følge heraf snarest blive taget skridt til at opløse Foreningen AmagerInvestor.

Med beslutningen om ikke at anke sagen til Højesteret vil Østre Landsrets dom som udgangspunkt være endelig, medmindre et eller flere af gruppemedlemmerne selv vælger at anke sagen til Højesteret.

Ankefristen er fire uger fra den 29. juni 2018. Det vil sige, at sagen skal ankes senest den 27. juli 2018.

Vi gør opmærksom på, at såfremt et eller flere af gruppemedlemmerne selv ønsker at anke sagen til Højesteret, skal disse medlemmer afholde alle omkostninger i forbindelse med anken, og det er op til disse medlemmer selv at engagere advokat. En eventuel anke vil alene have betydning for de medlemmer, der rent faktisk anker.

Vi skal fra bestyrelsens side endnu engang beklage sagens udgang, men vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store støtte og det engagement, som har været udvist fra medlemmernes side igennem hele forløbet. Havde dette alene været udslagsgivende, havde vi i dag stået med et helt andet udfald af retssagen.

Men I skal også vide, at kampen ikke har været forgæves. Sagens triste udfald har været med til at tydeliggøre, at vi som private investorer ikke kan opfatte offentlige myndigheder og staten som medspiller – snarere tværtimod. Staten har altså ikke en oplysningspligt på linje med alle andre, på trods af, at de var dybt involveret i banken og dens ledelse. At retstilstanden er sådan i Danmark kommer bag på de fleste. Derfor vil dommen gå over i historien som den vigtigste af de mange sager, der er prøvet ved domstolene med henblik på at få placeret et ansvar efter finanskrisen. Den lære vil vi som investorer tage med os fremover.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Foreningen AmagerInvestor

Peer Nørkjær              Niels Mengel
Formand             Bestyrelsesmedlem

 


 

NYT – 29. juni 2018

Domsafsigelse i Østre Landsret

Dags dato kom Østre Landsret med sin domsafsigelse i sagen mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet.

Du kan læse den fulde domsafsigelse her

 

Herunder kan du læse Foreningen AmagerInvestors pressemeddelelse.

Pressemeddelelse

Teknisk knockout – det er et blåt øje til retssikkerheden

Der er i dag faldet dom i foreningen AmagerInvestors sag mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet.

Retten er kommet frem til, at Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet frikendes i spørgsmålet om, hvorvidt de burde have meddelt deres vurdering af nedskrivningsbehovet til Amagerbankens ledelse og dermed til de aktionærer, der deltog i emissionen i efteråret 2010.

Ved emissionen fik Amagerbanken tilført knap 900 millioner kroner. Samtidig overtog Finansiel Stabilitet ledelsen af banken, og den gik konkurs kort tid efter. Dermed var aktierne værdiløse.

Formanden for foreningen AmagerInvestor Peer Nørkjær er skuffet over dommen.

”Dommen er meget overraskende, og vi står helt uforstående overfor rettens vurdering. Den er et blåt øje til retssikkerheden i Danmark. Der gælder åbenbart andre regler for det offentlige i private transaktioner, end der gør for alle os andre. Vi forstår stadig ikke, hvordan statslige myndigheder stiltiende kan se til, mens tusinder af almindelige mennesker poster penge i et projekt, selv om de statslige myndigheder godt ved, at det er håbløst,” siger Peer Nørkjær.

Niels Mengel, formand i Dansk Aktionærforening og med i bestyrelsen for foreningen AmagerInvestor, lægger vægt på, at de private investorer opfattede statens deltagelse i banken som ’en blåstempling’, men at det nu viser sig, at de – med rettens ord – gerne må optræde som en modspiller, der tilbageholder vigtig viden.

”Da de private investorer gik med til at skyde ekstra penge i banken, var Finansiel Stabilitet dybt involeret i Amagerbanken og havde blandt andet to observatører i bestyrelsen. Det opfattede de private investorer som en blåstempling, og at staten var en medspiller i forsøget på at redde banken. Nu siger dommerne, at de statslige observatører havde ret til at tilbageholde den viden, de sad inde med, overfor den øvrige bestyrelse og de private investorer. Staten var altså ikke en medspiller, men en modspiller for private investorer. Det er da uhyggeligt. Men så ved vi det i fremtiden,” siger Niels Mengel.

Peer Nørkjær kalder dommen ’en teknisk knockout’:

”Vi må konstatere, at vi er dømt på teknisk knockout, når det hele står og falder på bestemmelser i forvaltningsloven. Hvor er almindelig god opførsel henne! De private investorer gik med for at redde en lokal bank, og de troede, at de var på samme side som myndighederne. Nu viser det sig, at der ikke er nogen oplysningspligt for det offentlige, også selvom det offentlige sidder med som observatør i bestyrelsen.” siger Peer Nørkjær og tilføjer:

Bestyrelsen i foreningen AmagerInvestor vil nu nærlæse dommens præmisser og drøfte med de mange investorer, der har tabt penge, om der er mulighed og stemning for at føre sagen videre.


NYT – 8. juni 2018

Status efter domsforhandlingerne i Østre Landsret

Kære medlemmer af Foreningen Amagerinvestor,

Nu er domsforhandlingerne i Østre Landsret slut – efter i alt 21 retsdage med forelæggelse, vidneafhøringer og til sidst procedure. Der er virkelig blevet vendt mange sten i relation til, hvad der gik forud for den kapitaltilførsel, I deltog i, og præcis hvad der skete i de hektiske dage omkring selve emissionen. Der blev boret rigtig meget i, hvorfor bankens ledelse – og dermed også jer aktionærer – ikke kunne få klar besked fra Finansiel Stabilitet om, at de havde en meget mere dyster opfattelse af nedskrivningsbehovet i banken end det, de gav udtryk for både mundtligt og skriftligt. Heller ikke i retten kunne Finansiel Stabilitet forklare, hvorfor de ikke havde videregivet oplysningerne. Tværtimod havde de nævnt nogle meget mindre nedskrivningsbehov end det, de havde i deres egne kalkulationer.

Vores advokater er fortsat af den overbevisning, at sagen er forløbet i vores favør, og mener ikke, der er kommet noget frem, som kan vælte vores argumentation for, at I skal have erstatning. Men om det ender sådan, ved vi først, når dommen afsiges. Datoen for domsafsigelsen bliver formentlig den 29. juni. Der er dog risiko for, at det bliver udsat til begyndelsen af august, hvis de ikke kan nå det inden ferien.

I Information var der onsdag den 6. juni en meget dækkende beskrivelse af forløbet af retssagen. Vi har fået lov til at vedhæfte den som pdf, så I har mulighed for at læse den. Se artiklen som pdf her >>

Vi forventer, at Information bringer yderligere 1-2 artikler om retssagen de nærmeste dage, og vi vil naturligvis sende dem videre til jer.

Med venlig hilsen

Peer Nørkjær
Formand for Foreningen Amagerinvestor

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening


NYT – 3. april 2018

Retssagen er startet

I dag tirsdag, den 3 april kl. 9.30 startede vores retssag mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet.

Domsforhandlingen finder sted i Landsretten, Bredgade 42, København,  i 12 afdeling under nummeret B-3287-13

Den detaljerede tidsplan for forløbet er her.

De første par retsdage går med at forelægge sagen. Det mest interessante bliver nok afhøringerne, der starter den 18. april.

Domsforhandlingen forventes færdig i starten af juni, og dommen forventes at falde 4 uger efter – forhåbentlig inden ferien.


NYT – 23. marts 2018

Referat af generalforsamling 2018 i Foreningen Amagerinvestor

Mandag den 19. marts 2018 klokken 18 afholdte Foreningen Amagerinvestor ordinær generalforsamling i festsalen på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup.

Referat af mødes kan hentes her


Dagsorden

NYT – 5. marts 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Amagerinvestor

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Amagerinvestor mandag den 19. marts 2018 klokken 18 i festsalen på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup.

Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding senest fredag den 16. marts på telefon 45 82 15 91 eller via dette link: https://goo.gl/forms/NEOPOBVrjD1rrFHK2.


Dagsorden


1) Valg af dirigent

2) Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Årsrapport med skriftlig beretning og regnskab kan downloades her >> 

Bestyrelsen vil uddybe sin skriftlige beretning, og foreningens advokat vil gennemgå vores retlige situation.

3) Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

4) Behandling af indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller at fastholde opdelingen i to medlemsgrupper som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 29. april 2015, sådan at der kun skal træffes beslutning om opkrævning af kontingent fra de medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet:

 1. Medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet:
  Det indstilles, at der ikke opkræves yderligere kontingent.
 2. Øvrige medlemmer:
  Det indstilles, at der fortsat ikke opkræves kontingent – dog opfordring til donation til sagen.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

 • Peer Nørkjær er villig til genvalg

Ikke på valg:

 • Svend Gjørup
 • Ulrik Ankerstjerne (udpeget af Dansk Aktionærforening)
 • Niels Mengel (udpeget af Dansk Aktionærforening)
 • Leonhardt Pihl (udpeget af Dansk Aktionærforening)

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 


Artikel om Amagerbanken samt opkrævelse af kontingent

Kære Amagerbank-investor

Dagbladet Information bragte i weekenden en fyldig artikel om Amagerbanken, som de har givet os lov til at dele med Foreningen Amagerinvestors medlemmer.

Hent artiklen som PDF-fil her

Kontigentopkrævning
Vi vil i øvrigt som besluttet på generalforsamlingen den 29. marts 2017 anmode om betaling af 2. rate af kontingentet for de medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet.

Med venlig hilsen

Peer Nørkjær
Formand for Foreningen Amagerinvestor

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening


NYT – 12. juni 2017
Nyhedsbrev: Den tidligere ledelse i Amagerbanken frikendt

Der er i dag faldet dom i en af retssagerne efter Amagerbankens konkurs i februar 2011. I denne sag er det Finansiel Stabilitet (FS), der har lagt sag an mod den tidligere bestyrelse og direktion, der stod i spidsen for banken frem til november 2010. FS mener, at de har handlet uansvarligt i tre konkrete udlånssager, og dermed har påført banken tab på i alt 900 millioner kroner. Retten i Lyngby har nu afsagt dom, og frikender bestyrelse og direktion for at have handlet uforsvarligt.

Sagen vedrører ikke direkte den sag, vi kører. Vores sag er rettet mod FS og Finanstilsynet. Vi mener, at de to myndigheder før emissionen i september 2010 skulle have oplyst om deres holdning til nedskrivningsbehovet i banken. Såfremt de havde gjort det, var emissionen formentlig ikke blevet gennemført, og dermed havde aktionærerne ikke tabt de næsten 900 millioner kroner, der blev tilført ved emissionen.

At ledelsen nu er blevet frikendt betyder altså ikke noget direkte for vores sag. Indirekte er det måske et skub i den rigtige retning, fordi ledelsens kredithåndtering efter rettens mening var i orden. Det var jo også, hvad aktionærerne mente, da emissionen fandt sted. I det lys havde der været god grund til, at myndighederne havde givet deres holdning til kende.

Vores sag fortsætter uændret som planlagt, dvs. med start april 2018.

Du kan i øvrigt høre en opridsning af, hvad sagen drejer sig om i P1 Business fra i fredags, hvor foreningens formand Peer Nørkjær drøfter sagen. Hør udsendelsen her >>

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen AmagerinvestorNYT – 3. april 2017

DOWNLOAD REFERAT AF GENERALFORSAMLING 29. MARTS 2017 HER >>


NYT – 16. marts 2017
DOWNLOAD ÅRSRAPPORT 2016 HER >>

NYT – 15. marts 2017

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Amagerinvestor onsdag den 29. marts 2017 klokken 18 i festsalen på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup.

Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding via dette link – senest 28. marts. (Medlemmer uden adgang til internettet kan tilmelde sig på telefon 45 82 15 91.)


Dagsorden


1) Valg af dirigent

2) Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Årsrapport med skriftlig beretning og regnskab er nu tilgængelig her på siden. Se årsrapporten her >>
Bestyrelsen vil uddybe sin skriftlige beretning, og foreningens advokat vil gennemgå vores retlige situation.

3) Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

4) Behandling af indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller at fastholde opdelingen i to medlemsgrupper som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 29. april 2015, sådan at der kun opkræves kontingent fra de medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet:

 1. Medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet:
  Medlemskontingent på 200 kroner for hver 3.000 stk. aktier, som medlemmet har nytegnet i forbindelse med aktieemissionen i 2010, dog mindst 1.000 kroner. Kontingentet opkræves i to lige store rater forår og efterår 2017 Bestyrelsen bemyndiges til at annullere opkrævningen af anden rate, såfremt omstændighederne måtte tilsige dette, eksempelvis som følge af indgået forlig eller lignende.
 2. Øvrige medlemmer:
  Foreløbigt intet kontingent – dog opfordring til donation til sagen.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:               Peer Nørkjær er villig til genvalg
Ikke på valg:     Svend Gjørup
Ulrik Ankerstjerne (udpeget af Dansk Aktionærforening)
Niels Mengel (udpeget af Dansk Aktionærforening)
Leonhardt Pihl (udpeget af Dansk Aktionærforening)

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 DOWNLOAD REFERAT AF GENERALFORSAMLING
30. MARTS 2016 HER >>

DOWNLOAD ÅRSRAPPORT 2015 HER >>


NYT – 13. juni 2016
Nyhedsbrev: Kære medlemmer af Foreningen Amagerinvestor

2016 er et år med stilhed før stormen i vores store gruppesøgsmål mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet.Om ni måneder – i marts 2017 – starter slagsmålet i Østre Landsret, og inden sommeren 2017 skulle vi gerne have landsrettens dom i vores historiske, principielle retssag om Amagerbankens kollaps.Generalforsamling og årsrapport
I bestyrelsen var vi rigtig glade for at se mange af jer ved generalforsamlingen den 30. marts i Tårnby. I finder et kort beslutningsreferat på vores hjemmeside her. En mere fyldig redegørelse for status, som den så ud midt i marts, findes i foreningens årsrapport 2015 på vores hjemmeside her.480 medlemmer i gruppesøgsmålet
Som skrevet i årsrapporten og drøftet på generalforsamlingen er vores gruppesøgsmål endt med at omfatte 480 medlemmer. Vi har indberettet alle 480 sagsøgere til Østre Landsret, indhentet dokumentation for at de alle er omfattet af sagen, og til landsretten overført den individuelle sikkerhedsstillelse, som hver af de 480 havde indbetalt til foreningen.Derudover er der en mindre gruppe medlemmer, som havde tilmeldt sig gruppesøgsmålet, men som enten trak sig ud igen eller viste sig ikke at være omfattet, idet vores gruppesøgsmål jo kun omhandler visse, ganske bestemte aktier nytegnet i august/september 2010.Skandaløst afslag på fri proces
Siden sidst har vi desværre – efter utroligt lange tovtrækkerier – fået endeligt afslag på fri proces fra Procesbevillingsnævnet.Vi finder det skandaløst og helt uforståeligt, at Amagerbankens aktionærer selv skal betale omkostningerne til denne historiske retssag om statens hemmeligholdelse af altafgørende informationer om Amagerbankes sande tilstand. Selv konkursboet mener jo – med sin ubegrænsede indsigt i bankens arkiver – at vi har fat i den lange ende, og har derfor anlagt en parallel sag, som vil køre i landsretten side om side med vores sag.

Vidneudsagn underbygger vores sag
At vi har fat i den lange ende, bekræftes også gang på gang i en anden, igangværende retssag, hvor Finansiel Stabilitet sagsøger den tidligere ledelse.

Her har Amagerbankens daværende formand, N.E. Nielsen, fra vidneskranken bekræftet, at bestyrelsen ikke anede noget som helst om det notat fra Finansiel Stabilitet, der i april 2010 anbefalede at nedskrive op til svimlende 2,5 milliarder kr., kort før vi aktionærer proppede 900 millioner kroner i banken i tiltro til, at det ville redde vores bank. (Omtalt af Berlingske Business her: www.business.dk/finans/bankformand-hoerte-aldrig-om-kontroversielt-notat)

Det viser sig også, at den daværende næstformand for Finansiel Stabilitet, Jakob Brogaard, flere måneder før aktiesalget vurderede Amagerbanken som ”pilrådden”. (Omtalt af Berlingske Business her: www.business.dk/finans/jakob-brogaard-ti-maaneder-foer-konkursen-amagerbanken-er-pilraadden)

Kontingent 2016
Som besluttet af generalforsamlingen vil foreningen i år kun opkræve kontingent fra de 480 medlemmer, som er omfattet af gruppesøgsmålet. Andre medlemmer vil ikke modtage en opkrævning og er uden yderligere omkostninger fortsat medlemmer af foreningen (men ikke medlemmer af gruppesøgsmålet).

Vi opkræver kontingentet fra de 480 medlemmer af gruppesøgsmålet i to lige store rater – den første udsendes inden for få dage, den næste kommer i efteråret. Som besluttet på generalforsamlingen udregnes kontingentet ud fra antal aktier, sådan at de to rater tilsammen svarer til 200 kroner for hver 3.000 aktier, dog mindst 1.000 kroner.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi havde håbet at få fri proces og at undgå yderligere kontingenter. Da Procesbevillingsnævnet nu endegyldigt har skudt det håb i sænk, har foreningens bestyrelse trykket foreningens advokater hårdt på maven og fået en meget lav timepris (hvis vi taber sagen – hvis vi vinder, betaler modparten omkostningerne).

Men vi må også konstatere, at det kræver rigtig mange advokattimer at føre en så omfattende sag. Ved at stå sammen i gruppesøgsmålet får hvert enkelt medlem en topkvalificeret juridisk repræsentation, som har en værdi på adskillige millioner kroner.

Frem for alt ser vi vanvittigt frem til, at både vores og konkursboets advokater kulegraver Amagerbanken-skandalen og statens stærkt kritisable rolle for uvildige dommere i Østre Landsret.

Mange tak for jeres opbakning til vores vigtige sag!

Peer Nørkjær
Formand for Foreningen Amagerinvestor

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening


NYT – 16. marts 2016

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Amagerinvestor onsdag den 30. marts 2016 klokken 18 i festsalen på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup.

Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding på www.goo.gl/Q6nwos – senest 29. marts. (Medlemmer uden adgang til internettet kan tilmelde sig på telefon 45 82 15 91.)

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Inden for få dage vil årsrapport med skriftlig beretning og regnskab være tilgængelig på www.amagerinvestor.dk [er nu tilgængelig her]. Bestyrelsen vil uddybe sin skriftlige beretning, og foreningens advokat vil gennemgå vores retlige situation.

3) Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

4) Behandling af indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller at fastholde opdelingen i to medlemsgrupper som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 29. april 2015, sådan at der kun opkræves kontingent fra de medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet:

 1. Medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet:
  Medlemskontingent på 200 kroner for hver 3.000 stk. aktier, som medlemmet har nytegnet i forbindelse med aktieemissionen i 2010, dog mindst 1.000 kroner. Kontingentet opkræves i to lige store rater forår og efterår 2016. Bestyrelsen bemyndiges til at annullere opkrævningen af anden rate, hvis foreningen opnår fri proces til sagens gennemførelse.
 1. Øvrige medlemmer:
  Foreløbigt intet kontingent – dog opfordring til donation til sagen

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:              Svend Gjørup er villig til genvalg
Ikke på valg:     Peer Nørkjær (valgt til 2017)
Ulrik Ankerstjerne (udpeget af Dansk Aktionærforening)
Niels Mengel (udpeget af Dansk Aktionærforening)
Jens Møller Nielsen (udpeget af Dansk Aktionærforening)

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


NYT – 18.december 2015
Kære medlem af Foreningen Amagerinvestor

Her op til jul vil vi dele en række gode nyheder med jer.
Vi knokler fortsat med vores gruppesøgsmål mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet vedrørende Amagerbankens kapitaludvidelse i august/september 2010.

Gruppesøgsmålet er lukket for tilmeldinger
Vi har nu krydset Østre Landsrets sidste tilmeldingsfrist til gruppesøgsmålet og må ikke tage imod nye tilmeldinger. Hvis du har meldt dig ind i gruppesøgsmålet, så bør du nu have betalt kontingent, indbetalt individuel sikkerhedsstillelse og indsendt en samtykkeerklæring om dokumentation for dit krav.

Vi arbejder på at få dokumentationen på plads
Lige nu fokuserer vi på at få et samlet overblik over alle medlemmers indbetalinger og – især – dokumentation for hvert enkelt medlems erstatningskrav. Det har vist sig at være en rigtig tung proces, hvor virkelig mange medlemmer indsendte utilstrækkelig dokumentation, som kostede advokattimer at håndtere. Derfor har vi i stedet bedt alle medlemmer af gruppesøgsmålet om at indsende samtykkeerklæringer, så vi kan få dokumentationen direkte fra konkursboet.

Vi afventer fortsat at få materialet fra konkursboet og har derfor indtil videre fået udsat sidste frist for at aflevere materialet til Østre Landsret til 15. januar.

Tjek din status på indbetalinger
Medlemmer af gruppesøgsmålet kan logge ind på www.amagerinvestor.dk og tjekke, at vi har modtaget de nødvendige indbetalinger. Hvis du mangler at betale noget, bør du også have modtaget mindst én rykker fra os.

På profil-siden vil fremgå, at din dokumentation ikke er registreret – da vi jo har droppet at indhente individuel dokumentation og i stedet arbejder via samtykkeerklæringer, som ikke fremgår af profilsiden. Det er medlemmernes eget ansvar at indsende samtykkeerklæringer, men hvis du er medlem af gruppesøgsmålet, og vi ikke har modtaget din samtykkeerklæring, bør du have hørt fra os per mail.

Vi arbejder fortsat for fri proces
Efter et utal af afslag og klager arbejder vi fortsat på at opnå fri proces, sådan at staten betaler vores sagsomkostninger. Vi mener, at det er helt urimeligt, at vi ikke kan få fri proces, og har senest – endnu en gang – klaget til Procesbevillingsnævnet over Civilstyrelsens mærkværdige begrundelser for at give os afslag.

Retssagen starter i marts 2017
Østre Landsret har nu berammet vores retssag til at starte i marts 2017 og planlægger at kunne afslutte den inden sommeren 2017. Det er – desværre – ikke en usædvanlig ventetid, så vi væbner os med tålmodighed og ser virkelig frem til endelig at kunne kæmpe vores sag i retten om 15 måneders tid.

Vores sag ruller sammen med konkursboets sag
Amagerbankens konkursbo besluttede tidligere på året at anlægge en erstatningssag baseret på stort set samme påstande og argumenter som os. Dermed står vi meget stærkere, da konkursboet jo har adgang til samtlige interne dokumenter fra banken, som vi ikke har kunnet kontrollere.

Desuden har Østre Landsret for nylig afgjort at vores og konkursboets sager skal sammenlægges, så de behandles samtidig ved de samme retsmøder. Det er kun rimeligt og en stor fordel for os, da vi derved får langt bedre indblik i konkursboets argumentation og viden baseret på Amagerbankens interne dokumenter.

2015 var et godt år
I 2015 er vi nået rigtig langt med vores gruppesøgsmål: Konkursboet har kastet sig ind i kampen på vores side, konkursboets sag er sammenlagt med vores, vi har fået forsikringsdækning for en del omkostninger, vi er tæt på at have afleveret alt til landsretten, og vi har fået en dato for vores retssag.

2016 bliver nok et mere stille år præget af juridiske skridt op til retssagen, som vi kan se frem til i 2017. Når vi i sommeren 2017 – forhåbentlig – har vundet i landsretten, kan vi håbe på, at staten ikke anker. Men på det tidspunkt vil vi have skrevet danmarkshistorie og er beredt på også at skulle kæmpe vore sag i Højesteret, før vi endelig får vores ret.

Rigtig glædelig jul og mange tak for jeres opbakning til vores vigtige sag!

Peer Nørkjær
Formand for Foreningen Amagerinvestor

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening


 

VIGTIGT: Alle medlemmer skal nu have indsendt samtykkeerklæringer for at kunne være med i gruppesøgsmålet. Hvis du ikke har indsendt din samtykkeerklæring, så indsend den øjeblikkeligt til vores advokater på info@nemeth-sigetty.dk – men vi kan desværre ikke længere garantere, at det er tids nok til, at vi kan nå at få dig med i sagen inden for Østre Landsrets frister.

Som nævnt i vores nyhedsbrev 18. september har det vist sig, at det er et ekstremt stort og dyrt arbejde at indsamle og kontrollere jeres dokumentation for erstatningskravet. Rigtig mange medlemmer har desværre indsendt forkert eller utilstrækkelig dokumentation. Heldigvis er det i mellemtiden lykkedes at få mulighed for at modtage dokumentation for alle medlemmer direkte fra Amagerbankens konkursbo. Derfor har vi den 2. oktober og den 8. november sendt individuelle mails til alle medlemmer med samtykkeerklæringer, som man skal printe, udfylde og indsende til vores advokater:

Advokaterne Neméth & Sigetty
Frederiksgade 21, 2. sal
1265 København K
info@nemeth-sigetty.dk


Foreningen Amagerinvestor søger erstatning for, at Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet skjulte Amagerbankens sande tilstand, da vi aktionærer skød ekstra 898 millioner kroner i banken kun fem måneder før konkursen.

Vi har offentliggjort en såkaldt åbningsunderretning, som formelt beskriver gruppesøgsmålet for alle, der er interesserede i at gå med. Læs åbningsunderretningen her (PDF).

Vi har også oprettet en Facebook-gruppe på www.facebook.com/amagerinvestor. Vi har brug for så meget opmærksomhed om sagen som muligt. Derfor opfordrer vi stærkt til at “Synes godt om” gruppen, at dele den i jeres netværk og at dele beskeder fra gruppen i jeres netværk.


Læs alt om gruppesøgsmålet under ofte stillede spørgsmål. Bemærk blandt andet:

 • Sagen omfatter kun bestemte aktier, som er nytegnet i august/september 2010.
 • I forbindelse med tilmeldingen betaler du kontingent til foreningen. Du skal herudover også betale individuel sikkerhedsstillelse til Østre Landsret.

12. august 2015: Gode nyheder! Vi vil få dækket op til 1,125 mio. kr. af advokatomkostningerne i vores gruppesøgsmål af retshjælpsdækningen på vores indboforsikringer. Det har vi netop fået oplyst fra Tryg, der som det største selskab har behandlet vores krav på vegne af alle medlemmernes danske indboforsikringsselskaber. Læs mere her >>

13. juli 2015: Østre Landsret har forlænget tilmeldingsfristen til vores gruppesøgsmål i seks uger. Det betyder, at foreningen har lov til at tage imod tilmeldinger indtil 14. september. Men vi opfordrer fortsat til tilmelding hurtigst muligt.

Seneste indlæg