FORENINGEN AMAGERINVESTOR

NYT – 3. april 2018

Retssagen er startet

I dag tirsdag, den 3 april kl. 9.30 startede vores retssag mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet.

Domsforhandlingen finder sted i Landsretten, Bredgade 42, København,  i 12 afdeling under nummeret B-3287-13

Den detaljerede tidsplan for forløbet er her.

De første par retsdage går med at forelægge sagen. Det mest interessante bliver nok afhøringerne, der starter den 18. april.

Domsforhandlingen forventes færdig i starten af juni, og dommen forventes at falde 4 uger efter – forhåbentlig inden ferien.


NYT – 23. marts 2018

Referat af generalforsamling 2018 i Foreningen Amagerinvestor

Mandag den 19. marts 2018 klokken 18 afholdte Foreningen Amagerinvestor ordinær generalforsamling i festsalen på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup.

Referat af mødes kan hentes her


Dagsorden

NYT – 5. marts 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Amagerinvestor

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Amagerinvestor mandag den 19. marts 2018 klokken 18 i festsalen på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup.

Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding senest fredag den 16. marts på telefon 45 82 15 91 eller via dette link: https://goo.gl/forms/NEOPOBVrjD1rrFHK2.


Dagsorden


1) Valg af dirigent

2) Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Årsrapport med skriftlig beretning og regnskab kan downloades her >> 

Bestyrelsen vil uddybe sin skriftlige beretning, og foreningens advokat vil gennemgå vores retlige situation.

3) Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

4) Behandling af indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller at fastholde opdelingen i to medlemsgrupper som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 29. april 2015, sådan at der kun skal træffes beslutning om opkrævning af kontingent fra de medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet:

 1. Medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet:
  Det indstilles, at der ikke opkræves yderligere kontingent.
 2. Øvrige medlemmer:
  Det indstilles, at der fortsat ikke opkræves kontingent – dog opfordring til donation til sagen.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

 • Peer Nørkjær er villig til genvalg

Ikke på valg:

 • Svend Gjørup
 • Ulrik Ankerstjerne (udpeget af Dansk Aktionærforening)
 • Niels Mengel (udpeget af Dansk Aktionærforening)
 • Leonhardt Pihl (udpeget af Dansk Aktionærforening)

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 


Artikel om Amagerbanken samt opkrævelse af kontingent

Kære Amagerbank-investor

Dagbladet Information bragte i weekenden en fyldig artikel om Amagerbanken, som de har givet os lov til at dele med Foreningen Amagerinvestors medlemmer.

Hent artiklen som PDF-fil her

Kontigentopkrævning
Vi vil i øvrigt som besluttet på generalforsamlingen den 29. marts 2017 anmode om betaling af 2. rate af kontingentet for de medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet.

Med venlig hilsen

Peer Nørkjær
Formand for Foreningen Amagerinvestor

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening


NYT – 12. juni 2017
Nyhedsbrev: Den tidligere ledelse i Amagerbanken frikendt

Der er i dag faldet dom i en af retssagerne efter Amagerbankens konkurs i februar 2011. I denne sag er det Finansiel Stabilitet (FS), der har lagt sag an mod den tidligere bestyrelse og direktion, der stod i spidsen for banken frem til november 2010. FS mener, at de har handlet uansvarligt i tre konkrete udlånssager, og dermed har påført banken tab på i alt 900 millioner kroner. Retten i Lyngby har nu afsagt dom, og frikender bestyrelse og direktion for at have handlet uforsvarligt.

Sagen vedrører ikke direkte den sag, vi kører. Vores sag er rettet mod FS og Finanstilsynet. Vi mener, at de to myndigheder før emissionen i september 2010 skulle have oplyst om deres holdning til nedskrivningsbehovet i banken. Såfremt de havde gjort det, var emissionen formentlig ikke blevet gennemført, og dermed havde aktionærerne ikke tabt de næsten 900 millioner kroner, der blev tilført ved emissionen.

At ledelsen nu er blevet frikendt betyder altså ikke noget direkte for vores sag. Indirekte er det måske et skub i den rigtige retning, fordi ledelsens kredithåndtering efter rettens mening var i orden. Det var jo også, hvad aktionærerne mente, da emissionen fandt sted. I det lys havde der været god grund til, at myndighederne havde givet deres holdning til kende.

Vores sag fortsætter uændret som planlagt, dvs. med start april 2018.

Du kan i øvrigt høre en opridsning af, hvad sagen drejer sig om i P1 Business fra i fredags, hvor foreningens formand Peer Nørkjær drøfter sagen. Hør udsendelsen her >>

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen AmagerinvestorNYT – 3. april 2017

DOWNLOAD REFERAT AF GENERALFORSAMLING 29. MARTS 2017 HER >>


NYT – 16. marts 2017
DOWNLOAD ÅRSRAPPORT 2016 HER >>

NYT – 15. marts 2017

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Amagerinvestor onsdag den 29. marts 2017 klokken 18 i festsalen på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup.

Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding via dette link – senest 28. marts. (Medlemmer uden adgang til internettet kan tilmelde sig på telefon 45 82 15 91.)


Dagsorden


1) Valg af dirigent

2) Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Årsrapport med skriftlig beretning og regnskab er nu tilgængelig her på siden. Se årsrapporten her >>
Bestyrelsen vil uddybe sin skriftlige beretning, og foreningens advokat vil gennemgå vores retlige situation.

3) Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

4) Behandling af indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller at fastholde opdelingen i to medlemsgrupper som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 29. april 2015, sådan at der kun opkræves kontingent fra de medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet:

 1. Medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet:
  Medlemskontingent på 200 kroner for hver 3.000 stk. aktier, som medlemmet har nytegnet i forbindelse med aktieemissionen i 2010, dog mindst 1.000 kroner. Kontingentet opkræves i to lige store rater forår og efterår 2017 Bestyrelsen bemyndiges til at annullere opkrævningen af anden rate, såfremt omstændighederne måtte tilsige dette, eksempelvis som følge af indgået forlig eller lignende.
 2. Øvrige medlemmer:
  Foreløbigt intet kontingent – dog opfordring til donation til sagen.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:               Peer Nørkjær er villig til genvalg
Ikke på valg:     Svend Gjørup
Ulrik Ankerstjerne (udpeget af Dansk Aktionærforening)
Niels Mengel (udpeget af Dansk Aktionærforening)
Leonhardt Pihl (udpeget af Dansk Aktionærforening)

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 DOWNLOAD REFERAT AF GENERALFORSAMLING
30. MARTS 2016 HER >>

DOWNLOAD ÅRSRAPPORT 2015 HER >>


NYT – 13. juni 2016
Nyhedsbrev: Kære medlemmer af Foreningen Amagerinvestor

2016 er et år med stilhed før stormen i vores store gruppesøgsmål mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet.Om ni måneder – i marts 2017 – starter slagsmålet i Østre Landsret, og inden sommeren 2017 skulle vi gerne have landsrettens dom i vores historiske, principielle retssag om Amagerbankens kollaps.Generalforsamling og årsrapport
I bestyrelsen var vi rigtig glade for at se mange af jer ved generalforsamlingen den 30. marts i Tårnby. I finder et kort beslutningsreferat på vores hjemmeside her. En mere fyldig redegørelse for status, som den så ud midt i marts, findes i foreningens årsrapport 2015 på vores hjemmeside her.480 medlemmer i gruppesøgsmålet
Som skrevet i årsrapporten og drøftet på generalforsamlingen er vores gruppesøgsmål endt med at omfatte 480 medlemmer. Vi har indberettet alle 480 sagsøgere til Østre Landsret, indhentet dokumentation for at de alle er omfattet af sagen, og til landsretten overført den individuelle sikkerhedsstillelse, som hver af de 480 havde indbetalt til foreningen.Derudover er der en mindre gruppe medlemmer, som havde tilmeldt sig gruppesøgsmålet, men som enten trak sig ud igen eller viste sig ikke at være omfattet, idet vores gruppesøgsmål jo kun omhandler visse, ganske bestemte aktier nytegnet i august/september 2010.Skandaløst afslag på fri proces
Siden sidst har vi desværre – efter utroligt lange tovtrækkerier – fået endeligt afslag på fri proces fra Procesbevillingsnævnet.Vi finder det skandaløst og helt uforståeligt, at Amagerbankens aktionærer selv skal betale omkostningerne til denne historiske retssag om statens hemmeligholdelse af altafgørende informationer om Amagerbankes sande tilstand. Selv konkursboet mener jo – med sin ubegrænsede indsigt i bankens arkiver – at vi har fat i den lange ende, og har derfor anlagt en parallel sag, som vil køre i landsretten side om side med vores sag.

Vidneudsagn underbygger vores sag
At vi har fat i den lange ende, bekræftes også gang på gang i en anden, igangværende retssag, hvor Finansiel Stabilitet sagsøger den tidligere ledelse.

Her har Amagerbankens daværende formand, N.E. Nielsen, fra vidneskranken bekræftet, at bestyrelsen ikke anede noget som helst om det notat fra Finansiel Stabilitet, der i april 2010 anbefalede at nedskrive op til svimlende 2,5 milliarder kr., kort før vi aktionærer proppede 900 millioner kroner i banken i tiltro til, at det ville redde vores bank. (Omtalt af Berlingske Business her: www.business.dk/finans/bankformand-hoerte-aldrig-om-kontroversielt-notat)

Det viser sig også, at den daværende næstformand for Finansiel Stabilitet, Jakob Brogaard, flere måneder før aktiesalget vurderede Amagerbanken som ”pilrådden”. (Omtalt af Berlingske Business her: www.business.dk/finans/jakob-brogaard-ti-maaneder-foer-konkursen-amagerbanken-er-pilraadden)

Kontingent 2016
Som besluttet af generalforsamlingen vil foreningen i år kun opkræve kontingent fra de 480 medlemmer, som er omfattet af gruppesøgsmålet. Andre medlemmer vil ikke modtage en opkrævning og er uden yderligere omkostninger fortsat medlemmer af foreningen (men ikke medlemmer af gruppesøgsmålet).

Vi opkræver kontingentet fra de 480 medlemmer af gruppesøgsmålet i to lige store rater – den første udsendes inden for få dage, den næste kommer i efteråret. Som besluttet på generalforsamlingen udregnes kontingentet ud fra antal aktier, sådan at de to rater tilsammen svarer til 200 kroner for hver 3.000 aktier, dog mindst 1.000 kroner.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi havde håbet at få fri proces og at undgå yderligere kontingenter. Da Procesbevillingsnævnet nu endegyldigt har skudt det håb i sænk, har foreningens bestyrelse trykket foreningens advokater hårdt på maven og fået en meget lav timepris (hvis vi taber sagen – hvis vi vinder, betaler modparten omkostningerne).

Men vi må også konstatere, at det kræver rigtig mange advokattimer at føre en så omfattende sag. Ved at stå sammen i gruppesøgsmålet får hvert enkelt medlem en topkvalificeret juridisk repræsentation, som har en værdi på adskillige millioner kroner.

Frem for alt ser vi vanvittigt frem til, at både vores og konkursboets advokater kulegraver Amagerbanken-skandalen og statens stærkt kritisable rolle for uvildige dommere i Østre Landsret.

Mange tak for jeres opbakning til vores vigtige sag!

Peer Nørkjær
Formand for Foreningen Amagerinvestor

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening


NYT – 16. marts 2016

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Amagerinvestor onsdag den 30. marts 2016 klokken 18 i festsalen på Korsvejens Skole, Tårnbyvej 3, 2770 Kastrup.

Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding på www.goo.gl/Q6nwos – senest 29. marts. (Medlemmer uden adgang til internettet kan tilmelde sig på telefon 45 82 15 91.)

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Inden for få dage vil årsrapport med skriftlig beretning og regnskab være tilgængelig på www.amagerinvestor.dk [er nu tilgængelig her]. Bestyrelsen vil uddybe sin skriftlige beretning, og foreningens advokat vil gennemgå vores retlige situation.

3) Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

4) Behandling af indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller at fastholde opdelingen i to medlemsgrupper som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 29. april 2015, sådan at der kun opkræves kontingent fra de medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet:

 1. Medlemmer, der er med i gruppesøgsmålet:
  Medlemskontingent på 200 kroner for hver 3.000 stk. aktier, som medlemmet har nytegnet i forbindelse med aktieemissionen i 2010, dog mindst 1.000 kroner. Kontingentet opkræves i to lige store rater forår og efterår 2016. Bestyrelsen bemyndiges til at annullere opkrævningen af anden rate, hvis foreningen opnår fri proces til sagens gennemførelse.
 1. Øvrige medlemmer:
  Foreløbigt intet kontingent – dog opfordring til donation til sagen

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:              Svend Gjørup er villig til genvalg
Ikke på valg:     Peer Nørkjær (valgt til 2017)
Ulrik Ankerstjerne (udpeget af Dansk Aktionærforening)
Niels Mengel (udpeget af Dansk Aktionærforening)
Jens Møller Nielsen (udpeget af Dansk Aktionærforening)

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


NYT – 18.december 2015
Kære medlem af Foreningen Amagerinvestor

Her op til jul vil vi dele en række gode nyheder med jer.
Vi knokler fortsat med vores gruppesøgsmål mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet vedrørende Amagerbankens kapitaludvidelse i august/september 2010.

Gruppesøgsmålet er lukket for tilmeldinger
Vi har nu krydset Østre Landsrets sidste tilmeldingsfrist til gruppesøgsmålet og må ikke tage imod nye tilmeldinger. Hvis du har meldt dig ind i gruppesøgsmålet, så bør du nu have betalt kontingent, indbetalt individuel sikkerhedsstillelse og indsendt en samtykkeerklæring om dokumentation for dit krav.

Vi arbejder på at få dokumentationen på plads
Lige nu fokuserer vi på at få et samlet overblik over alle medlemmers indbetalinger og – især – dokumentation for hvert enkelt medlems erstatningskrav. Det har vist sig at være en rigtig tung proces, hvor virkelig mange medlemmer indsendte utilstrækkelig dokumentation, som kostede advokattimer at håndtere. Derfor har vi i stedet bedt alle medlemmer af gruppesøgsmålet om at indsende samtykkeerklæringer, så vi kan få dokumentationen direkte fra konkursboet.

Vi afventer fortsat at få materialet fra konkursboet og har derfor indtil videre fået udsat sidste frist for at aflevere materialet til Østre Landsret til 15. januar.

Tjek din status på indbetalinger
Medlemmer af gruppesøgsmålet kan logge ind på www.amagerinvestor.dk og tjekke, at vi har modtaget de nødvendige indbetalinger. Hvis du mangler at betale noget, bør du også have modtaget mindst én rykker fra os.

På profil-siden vil fremgå, at din dokumentation ikke er registreret – da vi jo har droppet at indhente individuel dokumentation og i stedet arbejder via samtykkeerklæringer, som ikke fremgår af profilsiden. Det er medlemmernes eget ansvar at indsende samtykkeerklæringer, men hvis du er medlem af gruppesøgsmålet, og vi ikke har modtaget din samtykkeerklæring, bør du have hørt fra os per mail.

Vi arbejder fortsat for fri proces
Efter et utal af afslag og klager arbejder vi fortsat på at opnå fri proces, sådan at staten betaler vores sagsomkostninger. Vi mener, at det er helt urimeligt, at vi ikke kan få fri proces, og har senest – endnu en gang – klaget til Procesbevillingsnævnet over Civilstyrelsens mærkværdige begrundelser for at give os afslag.

Retssagen starter i marts 2017
Østre Landsret har nu berammet vores retssag til at starte i marts 2017 og planlægger at kunne afslutte den inden sommeren 2017. Det er – desværre – ikke en usædvanlig ventetid, så vi væbner os med tålmodighed og ser virkelig frem til endelig at kunne kæmpe vores sag i retten om 15 måneders tid.

Vores sag ruller sammen med konkursboets sag
Amagerbankens konkursbo besluttede tidligere på året at anlægge en erstatningssag baseret på stort set samme påstande og argumenter som os. Dermed står vi meget stærkere, da konkursboet jo har adgang til samtlige interne dokumenter fra banken, som vi ikke har kunnet kontrollere.

Desuden har Østre Landsret for nylig afgjort at vores og konkursboets sager skal sammenlægges, så de behandles samtidig ved de samme retsmøder. Det er kun rimeligt og en stor fordel for os, da vi derved får langt bedre indblik i konkursboets argumentation og viden baseret på Amagerbankens interne dokumenter.

2015 var et godt år
I 2015 er vi nået rigtig langt med vores gruppesøgsmål: Konkursboet har kastet sig ind i kampen på vores side, konkursboets sag er sammenlagt med vores, vi har fået forsikringsdækning for en del omkostninger, vi er tæt på at have afleveret alt til landsretten, og vi har fået en dato for vores retssag.

2016 bliver nok et mere stille år præget af juridiske skridt op til retssagen, som vi kan se frem til i 2017. Når vi i sommeren 2017 – forhåbentlig – har vundet i landsretten, kan vi håbe på, at staten ikke anker. Men på det tidspunkt vil vi have skrevet danmarkshistorie og er beredt på også at skulle kæmpe vore sag i Højesteret, før vi endelig får vores ret.

Rigtig glædelig jul og mange tak for jeres opbakning til vores vigtige sag!

Peer Nørkjær
Formand for Foreningen Amagerinvestor

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening


 

VIGTIGT: Alle medlemmer skal nu have indsendt samtykkeerklæringer for at kunne være med i gruppesøgsmålet. Hvis du ikke har indsendt din samtykkeerklæring, så indsend den øjeblikkeligt til vores advokater på info@nemeth-sigetty.dk – men vi kan desværre ikke længere garantere, at det er tids nok til, at vi kan nå at få dig med i sagen inden for Østre Landsrets frister.

Som nævnt i vores nyhedsbrev 18. september har det vist sig, at det er et ekstremt stort og dyrt arbejde at indsamle og kontrollere jeres dokumentation for erstatningskravet. Rigtig mange medlemmer har desværre indsendt forkert eller utilstrækkelig dokumentation. Heldigvis er det i mellemtiden lykkedes at få mulighed for at modtage dokumentation for alle medlemmer direkte fra Amagerbankens konkursbo. Derfor har vi den 2. oktober og den 8. november sendt individuelle mails til alle medlemmer med samtykkeerklæringer, som man skal printe, udfylde og indsende til vores advokater:

Advokaterne Neméth & Sigetty
Frederiksgade 21, 2. sal
1265 København K
info@nemeth-sigetty.dk


Foreningen Amagerinvestor søger erstatning for, at Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet skjulte Amagerbankens sande tilstand, da vi aktionærer skød ekstra 898 millioner kroner i banken kun fem måneder før konkursen.

Vi har offentliggjort en såkaldt åbningsunderretning, som formelt beskriver gruppesøgsmålet for alle, der er interesserede i at gå med. Læs åbningsunderretningen her (PDF).

Vi har også oprettet en Facebook-gruppe på www.facebook.com/amagerinvestor. Vi har brug for så meget opmærksomhed om sagen som muligt. Derfor opfordrer vi stærkt til at “Synes godt om” gruppen, at dele den i jeres netværk og at dele beskeder fra gruppen i jeres netværk.


Læs alt om gruppesøgsmålet under ofte stillede spørgsmål. Bemærk blandt andet:

 • Sagen omfatter kun bestemte aktier, som er nytegnet i august/september 2010.
 • I forbindelse med tilmeldingen betaler du kontingent til foreningen. Du skal herudover også betale individuel sikkerhedsstillelse til Østre Landsret.

12. august 2015: Gode nyheder! Vi vil få dækket op til 1,125 mio. kr. af advokatomkostningerne i vores gruppesøgsmål af retshjælpsdækningen på vores indboforsikringer. Det har vi netop fået oplyst fra Tryg, der som det største selskab har behandlet vores krav på vegne af alle medlemmernes danske indboforsikringsselskaber. Læs mere her >>

13. juli 2015: Østre Landsret har forlænget tilmeldingsfristen til vores gruppesøgsmål i seks uger. Det betyder, at foreningen har lov til at tage imod tilmeldinger indtil 14. september. Men vi opfordrer fortsat til tilmelding hurtigst muligt.

Seneste indlæg