Østre Landsrets dom

København den 10. juli 2018

Kære medlemmer af Foreningen AmagerInvestor

I forlængelse af Østre Landsrets dom har vi i bestyrelsen sammen med vores advokater vurderet sagen på ny, og vi har vurderet, om det giver mening at anke sagen til Højesteret.

 Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi i bestyrelsen er meget ærgerlige over dommens resultat. Vi mener ikke, at dommen hverken er rigtig eller rimelig. Men vi har efter nøje overvejelser besluttet IKKE at anke sagen.

 Baggrunden for denne beslutning er, at vi ikke mener, at det er rimeligt at bede medlemmerne om at skyde flere penge efter sagen.

 Dommen fra Østre Landsret er enstemmig, og vi vil ikke kunne få fri proces til en ankesag. En ankesag vil således kræve, at medlemmerne skulle stille yderligere sikkerhed over for Højesteret samt betale yderligere kontingent til at dække foreningens omkostninger, i alt et beløb på ikke under 2,5 millioner kroner.

Det bemærkes i den forbindelse, at vi i bestyrelsen ikke står alene med vores vurdering. Konkursboet efter Amagerbanken, som i Østre Landsret var på vores side i kampen mod Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet, er kommet frem til samme konklusion, og konkursboet agter således heller ikke at anke sagen til Højesteret.

Der vil som følge heraf snarest blive taget skridt til at opløse Foreningen AmagerInvestor.

 Med beslutningen om ikke at anke sagen til Højesteret vil Østre Landsrets dom som udgangspunkt være endelig, medmindre et eller flere af gruppemedlemmerne selv vælger at anke sagen til Højesteret.

 Ankefristen er fire uger fra den 29. juni 2018. Det vil sige, at sagen skal ankes senest den 27. juli 2018.

 Vi gør opmærksom på, at såfremt et eller flere af gruppemedlemmerne selv ønsker at anke sagen til Højesteret, skal disse medlemmer afholde alle omkostninger i forbindelse med anken, og det er op til disse medlemmer selv at engagere advokat. En eventuel anke vil alene have betydning for de medlemmer, der rent faktisk anker.

Vi skal fra bestyrelsens side endnu engang beklage sagens udgang, men vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store støtte og det engagement, som har været udvist fra medlemmernes side igennem hele forløbet. Havde dette alene været udslagsgivende, havde vi i dag stået med et helt andet udfald af retssagen.

Men I skal også vide, at kampen ikke har været forgæves. Sagens triste udfald har været med til at tydeliggøre, at vi som private investorer ikke kan opfatte offentlige myndigheder og staten som medspiller – snarere tværtimod. Staten har altså ikke en oplysningspligt på linje med alle andre, på trods af, at de var dybt involveret i banken og dens ledelse. At retstilstanden er sådan i Danmark kommer bag på de fleste. Derfor vil dommen gå over i historien som den vigtigste af de mange sager, der er prøvet ved domstolene med henblik på at få placeret et ansvar efter finanskrisen. Den lære vil vi som investorer tage med os fremover.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Foreningen AmagerInvestor

Peer Nørkjær              Niels Mengel
   Formand             Bestyrelsesmedlem

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Seneste indlæg