Vedtægter

Foreningen Amagerinvestor
Cvr.-nr. 34 67 70 42
(Foreningen af investorer og indskydere i Amagerbanken aktieselskab under konkurs)

 

1. Navn og hjemsted

1.1
Foreningens navn er ”Foreningen Amagerinvestor”.

Foreningens binavn er ”Foreningen af investorer og indskydere i Amagerbanken aktieselskab under konkurs”.

1.2
Foreningens hjemsted er København.

 

2. Formål

2.1
Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af aktionærer og indskydere i Amagerbanken aktieselskab under konkurs (cvr.nr. 15773928) i forhold til enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig instans, der i) direkte eller indirekte måtte have påført medlemmerne tab, eller ii) direkte eller indirekte måtte have medvirket til, eller draget fordel af dispositioner, der direkte eller indirekte vedrører aktionærer og indskydere i Amagerbanken aktieselskab under konkurs (cvr.nr. 15773928).

2.2
Foreningen kan, med henblik på varetagelse af foreningens formål, optræde som grupperepræsentant for aktionærer og indskydere i Amagerbanken aktieselskab under konkurs (cvr.nr. 15773928) i forbindelse med gruppesøgsmål, ansøgning om fri proces o.l.

 

3. Medlemmer og støttemedlemmer

3.1
Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der måtte have lidt et tab i forbindelse med aktieinvestering og indskud(hybrid, ansvarlig alm. indskud etc.) i Amagerbanken aktieselskab under konkurs (cvr.nr. 15773928) fra 15. september 2010 og frem til bankens konkurs.

3.2
Som støttemedlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der måtte ønske at støtte foreningen og dennes formål. For at blive støttemedlem kræves indbetaling af et støttebidrag på minimum 500 kr.

3.3
Bestyrelsen kan afvise en indmeldelse eller slette en indmeldt, hvis medlemmet eller støttemedlemmet ikke inden for en af bestyrelsen fastsat frist præsterer en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende dokumentation for opfyldelse af medlemsbetingelserne.

3.4
Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem eller støttemedlem, som modarbejder Foreningens formål, eller hvis medlemskab er egnet til at forringe foreningens anseelse.

 

4. Tilmeldingsgebyr og kontingent

4.1
Ved tilmelding til foreningen betales et tilmeldingsgebyr, der kan variere afhængig af medlemmets investering/indskud i Amagerbanken. Medlemmer af Dansk Aktionærforening betaler et reduceret tilmeldingsgebyr. Støttemedlemmer betaler ikke tilmeldingsgebyr eller kontingent.

4.2
Om nødvendigt opkræves af foreningens medlemmer et årligt medlemskontingent. Dette fastsættes i så fald af generalforsamlingen for hvert kalenderår og indbetales senest 2 måneder efter påkrav fra foreningen. Finder indbetalingen ikke sted inden denne frist, ekskluderes restanten fra foreningen, med mindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse.

 

5. Repræsentation og juridisk rådgiver

5.1
Bestyrelsen antager Dansk Aktionærforening som rådgiver, der på foreningens vegne repræsenterer foreningen og dens medlemmer. Dansk Aktionærforening er berettiget til på foreningens vegne at antage en juridisk rådgiver, der på foreningens vegne repræsenterer foreningen og dens medlemmer.

5.2
Ved indmeldelse i foreningen bemyndiger medlemmet foreningen, Dansk Aktionærforening og dens juridiske rådgiver til at repræsentere sig i overensstemmelse med foreningens formål. Denne bemyndigelse kan alene bortfalde ved ophør af medlemskabet til foreningen.

5.3
Hverken foreningen, Dansk Aktionærforening eller den juridiske rådgiver kan indgå bindende aftale (forlig) om et medlems krav mod tredjemand, men kan indlede forhandlinger med tredjemand med henblik på fremkaldelse af tilbud fra tredjemand, som det enkelte medlem kan acceptere eller afslå.

5.4
Foreningen, Dansk Aktionærforening eller den juridiske rådgiver kan ikke uden særskilt aftale herom med det enkelte medlem, anlægge retssag på det enkelte medlems vegne. Foreningen kan dog som grupperepræsentant anlægge gruppesøgsmål på vegne af foreningen og dens medlemmer.

 

6. Ledelse

6.1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Heraf udpeges 3 medlemmer af Dansk Aktionærforening.

6.2
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og vælger en formand.

6.3
Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Aktionærforening udpeges hvert år i februar og kan desuden udskiftes af Dansk Aktionærforening efter behov. Genvalg er muligt. Det er muligt at vælge/indstille suppleanter.

6.4
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af vedtægterne.

6.5
Den juridiske rådgiver kan ikke besidde en plads i foreningens bestyrelse, men kan dog undtagelsesvist, f.eks. grundet administrative forhold eller andet, sidde i foreningens bestyrelse på kortvarigt basis.

6.6
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden finder det hensigtsmæssigt. Ethvert medlem af bestyrelsen eller den juridiske rådgiver kan dog indkalde til bestyrelsesmøde. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 7 dages varsel.

6.7
Bestyrelseshvervet er ulønnet, men foreningen dækker bestyrelsens direkte udgifter i forbindelse med hvervet.

 

7. Generalforsamling

7.1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

7.2
Indkaldelse til generalforsamling sker ved e-mail eller brev med vedlagt dagsorden til samtlige foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

7.3
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.

7.4
Hvert medlem har én (1) stemme på generalforsamlingen. Medlemmer, der er i kontingentrestance, har dog ikke stemmeret. Støttemedlemmer har hverken møderet eller stemmeret på generalforsamlingen.

7.5
Medlemmer kan møde ved en fuldmægtig. Fuldmagten skal i så fald være skriftlig og dateret.

7.6
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.

7.7
Forslag om ændring af foreningens vedtægter eller opløsning af foreningen kan dog alene vedtages med 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer.

 

8. Ordinær generalforsamling

8.1
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts, første gang marts 2014.

8.2
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent
b) Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
c) Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
d) Behandling af indkomne forslag
f) Fastsættelse af kontingent
g) Valg af bestyrelsesmedlemmer
h) Valg af revisor
i) Eventuelt

 

9. Ekstraordinær generalforsamling

9.1
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når dette forlanges af et medlem af foreningens bestyrelse, revisor, Dansk Aktionærforening, den juridiske rådgiver eller mindst 25 medlemmer af foreningen.

9.2
Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af en begrundet angivelse af de punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

9.3
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest fjorten (14) dage efter, der er fremsat berettiget krav herom.

 

10. Hæftelse

10.1
Foreningens medlemmer, støttemedlemmer eller bestyrelse hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

10.2
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen, med dennes til enhver tid hørende formue.

 

11. Regnskab og revision

11.1
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

11.2
Regnskabet skal revideres.

 

12. Tegningsregel

12.1
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

13. Opløsning

13.1
Ved foreningens opløsning uddeles dens eventuelle nettoformue i til et velgørende formål.

* * * * *

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. januar 2013.

Seneste indlæg