Pressemeddelelse: 1.482 Amagerbank-aktionærer stævner staten

1.482 aktionærer i den krakkede Amagerbank har nu søgt om fri proces og stævnet Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet i en historisk erstatningssag.

Foreningen Amagerinvestor har nu taget de første retlige skridt i en historisk erstatningssag mod staten.

Foreningen mener, at Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet i 2010 tilbageholdt afgørende oplysninger om,  at Amagerbankens økonomi var langt svagere end angivet i et prospekt, som overbeviste aktionærerne om at investere yderligere 898 millioner kroner i den skrantende bank. Amagerbanken krakkede fem måneder senere, og aktionærerne mistede deres investeringer.

“Hvis vi investorer havde kendt til disse oplysninger, var aktieemissionen formentlig ikke blevet til noget: Banken var krakket tidligere, og investorerne havde ikke tabt disse 898 millioner kroner,” siger Niels Mengel, der er talsmand for Foreningen Amagerinvestor og formand for Dansk Aktionærforening.

Han pointerer, at der er tale om en historisk og principiel sag, som skal fastslå, at Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet kan gøres erstatningsansvarlige for at tilbageholde afgørende informationer fra offentligheden.

“Ingen må være i tvivl om, at man løber en risiko, når man investerer i aktier. Men som aktionær har man også ret til at blive informeret bedst muligt om de risici, man løber. Derfor er det aldeles grundlæggende og principielt, at statslige organer ikke må skjule afgørende risikooplysninger for investorerne – og da slet ikke Finanstilsynet, som jo netop har til opgave at beskytte investorerne,” siger Niels Mengel, der er talsmand for Foreningen Amagerinvestor og formand for Dansk Aktionærforening.

Foreningen Amagerinvestor har netop indsendt stævning og ansøgning om fri proces i sagen på vegne af en stor gruppe medlemmer, som deltog i aktieemissionen i 2010 og har samlet sig via hjemmesiden amagerinvestor.dk. Med indtil videre 1.482 sagsøgere tegner sagen til at blive blandt Danmarkshistoriens største gruppesøgsmål.

“Dette er en ekstremt principiel del af retsopgøret efter finanskrisen, og vi forventer derfor at få fri proces til sagen,” fortæller Niels Mengel.

Den samlede erstatning, som foreningen søger, er endnu ikke endeligt fastlagt, da der fortsat er åbent for flere sagsøgere i gruppesøgsmålet via hjemmesiden amagerinvestor.dk.


Foreningen Amagerinvestor

Foreningen Amagerinvestor er en selvstændig forening stiftet på initiativ af Dansk Aktionærforening. Den nye forening har indtil videre samlet 2.700 medlemmer via hjemmesiden amagerinvestor.dk, hvoraf 1.482 indtil videre er omfattet gruppesøgsmålet vedrørende aktieemissionen i 2010.

Foreningen undersøger desuden mulighederne for at rejse en sag  mod Amagerbankens sidste bestyrelse og direktion på vegne af alle medlemmer af Foreningen Amagerinvestor, der på konkurstidspunktet ejede aktier, kreditbeviser eller havde indeståender i Amagerbanken.

Foreningen har udpeget advokat Frantz Sigersted-Rasmussen, partner hos Advokaterne Németh & Sigetty A/S, til at føre sagskomplekset på foreningens vegne.


Baggrund

Sagen vedrører Finansiel Stabilitets og Finanstilsynets ansvar for det tab, investorerne led ved at købe nyudstedte aktier i Amagerbanken august/september 2010. Ved denne aktieemission blev der tegnet nye aktier i Amagerbanken for 898 mio. kr.

I november 2010 vurderede Amagerbankens nye ledelse, at der var behov for yderligere nedskrivninger på cirka 3,2 mia. kr. Med disse yderligere nedskrivninger opfyldte Amagerbanken ikke længere solvenskravene i lov om finansiel virksomhed, og Amagerbanken blev taget under konkursbehandling den 7. februar 2011. Aktionærerne i Amagerbanken, herunder de investorer, der havde tegnet kapitalforhøjelsen i august/september 2010, kunne herefter konstatere, at deres aktier var værdiløse.

Det er Foreningen Amagerinvestors opfattelse, at både Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet er ansvarlige for investorernes tab.

I forbindelse med vurderingen af, om Amagerbanken i sommeren 2010 skulle overgå fra Bankpakke I til Bankpakke II, udarbejdede Finansiel Stabilitet et notat, der blev fremsendt til Finanstilsynet den 27. april 2010. I notatet vurderede Finansiel Stabilitet, at der var behov for øgede nedskrivninger i Amagerbanken på mellem 1,7 og 2,5 mia. kr.

Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet havde i de efterfølgende måneder indgående drøftelser om Amagerbankens økonomiske tilstand, men på trods heraf forelå der ikke, forud for tildelingen af den individuelle statsgaranti til Amagerbanken, en vurdering af Amagerbankens økonomiske tilstand, som både Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet var enige om.

Den 28. juni 2010 indgik Finansiel Stabilitet en aftale med Amagerbanken om vilkårene for at udstede en treårig individuel statsgaranti på 13,5 mia. kr. En af betingelserne fra Finansiel Stabilitets side var, at Amagerbanken skulle rejse yderligere kapital på 750 mio. kr.

Som en direkte konsekvens af aftalen med Finansiel Stabilitet udfærdigede Amagerbanken et prospekt for aktieemission af 17. august 2010. Ledelsen i Amagerbanken blev aldrig orienteret om Finansiel Stabilitets vurdering af nedskrivningsbehovet eller om drøftelserne herom mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet, og prospektet af 17. august 2010 med tillægsprospekter indeholdt således hverken oplysninger om Finansiel Stabilitets bastante vurdering af nedskrivningsbehovet i Amagerbanken eller om den uenighed, der var mellem Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet om bankens økonomiske situation.

Hvis ledelsen i Amagerbanken eller offentligheden havde modtaget disse oplysninger om uenigheden mellem Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet, herunder oplysninger om et nedskrivningsbehov i størrelsesordenen 1,7-2,5 mia. kr., så ville aktieemissionen aldrig være blevet iværksat, idet den kapitaludvidelse på 750 mio. kr., som Finansiel Stabilitet havde fastsat som betingelse for tildelingen af den individuelle statsgaranti, slet ikke var tilstrækkelig til at sikre den nødvendige kernekapital, hvis der skulle tages højde for yderligere nedskrivninger på 1,7-2,5 mia. kr.

Amagerbankens aktiekapital ville således være tabt selv efter en kapitaltilførsel på kr. 750 mio., hvis det antages, at der var behov for nedskrivninger på 2,5 mia. kr.

Aftalen mellem Amagerbanken og Finansiel Stabilitet var således dybt uforsvarlig, og konsekvensen af aftalen og den efterfølgende aktieemission var reelt, at staten fik reduceret sit potentielle tab betragtelig på bekostning af de aktionærer, som tegnede aktier i banken på et ikke fyldestgørende grundlag.


Kontaktinfo
Niels Mengel
Talsmand for Foreningen Amagerinvestor
Formand for Dansk Aktionærforening
40 42 21 19
nm@shareholders.dk

 

Udgivet i Pressemeddelelse

Seneste indlæg