Pressemeddelelse: Amagerbank-investorer sagsøger ledelse og myndigheder

Over 2.000 investorer og indskydere i Amagerbanken forbereder nu et af finanskrisens største retsopgør. De varsler retssager mod bankens sidste ledelse, mod Finanstilsynet og mod Finansiel Stabilitet.

Med over 2.000 Amagerbank-investorer i ryggen varsler Foreningen Amagerinvestor nu et af finanskrisens største retsopgør mod Amagerbankens sidste ledelse, mod Finansiel Stabilitet og mod Finanstilsynet.

Foreningen mener, at Amagerbanken fik dødsstødet, da den sidste bestyrelse og direktionen lukkede banken på et ukorrekt grundlag. Den retter desuden skytset mod både Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet. Forud var nemlig gået en aktieudvidelse krævet af Finansiel Stabilitet, hvor Finansiel Stabilitet kort tid forinden selv havde vurderet, at der var behov for langt større nedskrivninger, end aktieudvidelsen kunne dække. Finanstilsynet var bekendt med Finansiel Stabilitets vurdering af nedskrivningsbehovet, men holdt disse afgørende oplysninger skjult i forbindelse med aktieudvidelsen.

“Investering i aktier er lig med risiko. Men i Amagerbanken skjulte man en enorm risiko for investorerne. Vi mener, at der er tale om flere principielle spørgsmål, som bør udløse erstatning. Disse spørgsmål må for en domstol, hvis private danskere fortsat skal turde investere i små og mellemstore danske banker,” siger Niels Mengel, der er talsmand for Foreningen Amagerinvestor og formand for Dansk Aktionærforening.

Foreningen Amagerinvestor er stiftet på initiativ af Dansk Aktionærforening. Den nye forening har på halvanden måned samlet over 2.000 medlemmer via hjemmesiden amagerinvestor.dk. De er nu med i det, der kan blive det største danske retsopgør efter finanskrisens mange bankkrak. Det er ikke tidligere set, at så mange står sammen om at få erstatning og få sandheden frem.

Søger fri proces
Foreningen Amagerinvestor har udpeget advokat Frantz Sigersted-Rasmussen, partner hos Advokaterne Németh & Sigetty A/S, til at føre sagskomplekset på foreningens vegne. Han forbereder nu stævninger i sagen samt en ansøgning om fri proces.

“Det er vores vurdering, at det varslede sagskompleks har en så principiel karakter og almindelig offentlig interesse, at der bør kunne opnås fri proces til at føre sagerne ved domstolene. Denne vurdering bygger vi naturligvis på omfanget, kompleksiteten og konsekvenserne af de rejste spørgsmål samt det meget store antal småsparere, investorer, indskydere og andre, som er kommet i klemme,” siger advokat Frantz Sigersted-Rasmussen.

Amagerbanken burde have overlevet
Foreningen Amagerinvestor mener, at Amagerbanken aldrig skulle have været begæret konkurs i februar 2011, og det er foreningens opfattelse, at ansvaret for den unødvendige konkurs ligger hos Amagerbankens sidste ledelse, Finanstilsynet samt Finansiel Stabilitet.

Særligt Amagerbankens sidste ledelse bærer ifølge foreningen et væsentligt ansvar for konkursen, hvilket skyldes, at ledelsen uden rimelig grund i februar 2011 begyndte at anvende en unødvendigt hård nedskrivningspolitik og derigennem påførte aktionærerne et unødvendigt tab.

“Amagerbankens konkursbo er jo – højst usædvanligt – meget tæt på at være solvent. Og det er vel at mærke efter et gigantisk ophørsudsalg, hvor værdierne i sagens natur er frasolgt med store rabatter. Derfor er det helt oplagt at få klarlagt, om der overhovedet skulle have været foretaget så store nedskrivninger – og dermed også, om banken kunne have været reddet,” siger Niels Mengel fra Foreningen Amagerinvestor og Dansk Aktionærforening.

Også Finanstilsynet har ifølge Foreningen Amagerinvestor pådraget sig et ansvar i forbindelse med Amagerbankens kapitaludvidelse. Ansvaret begrundes med, at Finanstilsynet ved godkendelsen af bankens prospekt undlod at gøre den daværende ledelse opmærksom på indholdet i et af Finansiel Stabilitet udarbejdet notat af 27. april 2010, hvori Finansiel Stabilitet vurderede nedskrivningsbehovet i banken til at være 1,7-2,5 milliarder kroner – et behov, der langtfra kunne dækkes af aktieudvidelsen.

”Det må det ud fra helt almindelige risikobetragtninger have formodningen imod sig, at bankens daværende ledelse – eller en hvilken som helst anden normal ledelse – ville have gennemført aktieudvidelsen, hvis man havde kendt til Finansiel Stabilitets vurdering af bankens overlevelsesmuligheder. Banken havde jo ud fra den pågældende vurdering ingen reelle chancer for at overleve, og Finanstilsynet burde derfor klart i forbindelse med godkendelsen af bankens prospekt ved aktieudvidelsen i 2010 have flaget Finansiel Stabilitets vurdering over for bankens ledelse, så den kunne være kommet frem i lyset,” siger Niels Mengel.

Det pågældende notat blev forud for aktieudvidelsen indgående drøftet mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet, men notatet kom aldrig til bankens eller offentlighedens kendskab. Foreningen finder det i den forbindelse påfaldende, at flere parter siden konkursen har forsøgt at få indsigt i det pågældende notat, hvilket dog er blevet afvist.

Endelig mener Foreningen Amagerinvestor, at Finansiel Stabilitet bør stilles til ansvar, fordi Finansiel Stabilitet som led i indgåelsen af aftalen med Amagerbanken i juni 2010 om vilkårene for at stille en individuel statsgaranti på 13,5 milliarder kroner stillede krav om, at banken øgede sin basiskapital med minimum 750 millioner kroner (hvilket skete gennem aktieudvidelsen på 898 millioner kroner i september 2010), velvidende, at dette beløb langtfra ville være nok til at redde banken.

”Vi har i foreningen endog særdeles svært ved at forstå, hvordan Finansiel Stabilitet i juni 2010 nåede frem til et tal på kr. 750 mio. i forbindelse med indgåelsen af aftalen med banken om den individuelle statsgaranti, når Finansiel Stabilitet selv kort tid forinden aftalens indgåelse, nærmere bestemt i april 2010, over for Finanstilsynet havde givet klart udtryk for, at Finansiel Stabilitet vurderede bankens reelle nedskrivningsbehov til at ligge i niveauet 1,7-2,5 milliarder kroner. Ud fra Finansiel Stabilitets egne vurderinger i notatet fra 27. april 2010 kan der vel næppe herske tvivl om, at Finansiel Stabilitet på tidspunktet for indgåelsen af aftalen med banken vidste eller burde have vidst, at den krævede forøgelse af bankens kapital ville være utilstrækkelig, og i så fald burde Finansiel Stabilitet naturligvis enten aldrig have indgået aftalen eller i hvert fald have stillet langt større krav til beløbets størrelse,” siger Niels Mengel.

Aktionærer føler sig snydt
Foreningen Amagerinvestor har nu over 2.000 medlemmer, der alle har betalt et tilmeldingsgebyr for at bidrage til de indledende juridiske skridt i sagen. Foreningen tager stadig imod tilmeldinger, men understreger, at retsopgøret efter Amagerbankens krak kan tage mange år, og at foreningen er på uprøvet juridisk grund, hvor man på ingen måde kan garantere sagernes forløb eller resultater.

“Amagerbankens aktionærer føler sig snydt, så vandet driver. De ved godt, at aktieinvestering indebærer en vis risiko. Men her var risikoen langt højere, end aktionærerne fik at vide. Vores medlemmer vil have erstatning, og de er stålsatte på at få placeret et ansvar for skandalen,” siger Niels Mengel.


Kontaktinfo

Niels Mengel
Talsmand for Foreningen Amagerinvestor
Formand for Dansk Aktionærforening
40 42 21 19
nm@shareholders.dk

Udgivet i Pressemeddelelse

Seneste indlæg